ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАМПАНИЯТА

50 лв. отстъпка за услуги от hosting.vivacom.bg.

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД (с търговско наименование VIVACOM), със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Цариградско шосе № 115И, с ЕИК 831642181, наричано за краткост VIVACOM в партньорство с НС 1 ООД, ЕИК 175018740, със седалище и адрес на управление гр. София 1715, бул. Александър Малинов № 85, представлявано от Христо Русев наричано по-долу за краткост „НС 1”

IІ. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

Кампанията ще се проведе в периода от 23.04.2020 г. до 30.06.2020 г. включително.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията могат да участват частни и бизнес клиенти, които имат активна мобилна услуга от VIVACOM и регистрация в my.vivacom.bg.

Отстъпката е валидна еднократно по време на кампанията за услугите, включени в кампанията, при първа поръчка за нови клиенти на услугите от hosting.vivacom.bg.

ІV. МЕХАНИЗЪМ/УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

Всеки клиент отговарящ на условията на кампанията, може да се възползва от отстъпката, както следва:

При посещение на сайта hosting.vivacom.bg в периода на кампанията, клиентът избира дадени услуги, като ги добавя в количката с поръчката.

На стъпката „Преглед на поръчката“, клиентът въвежда кода за отстъпка START50 в посоченото поле и избира „Използвай този код“.

В случай, че клиентът има право да използва кода съгласно настоящите правила, той ще бъде отразен и крайната сума ще бъде обновена.

В случай, че клиентът няма право да използва кода, той ще бъде премахнат и крайната сума ще бъде обновена в процеса на поръчка, след стъпката с регистриране на клиента с потребителското име и парола от my.vivacom.bg. Всеки клиент може да участва в периода на Кампанията еднократно при първа поръчка, ако не е заявявал до момента услуги от hosting.vivacom.bg.

V. ПРЕДОСТАВЕНИ ОТСТЪПКИ

Стойността на отстъпката е 50.00 лв. без ДДС за всяка една от поръчаните услуги, включени в настоящите правила, при първа поръчка. В случай че еднократната и/или първата месечна цена на услугата е под 50 лв., без ДДС тя няма да се таксува. Отстъпката е еднократна от първата месечна или еднократна цена за услугата.

Отстъпката е валидна при поръчка на всяка от следните хостинг услугите от hosting.vivacom.bg

Споделен хостинг

Email хостинг

Управляем Cloud VPS

Cloud VPS без управление

Наети сървъри

VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила или да прекратят кампанията по всяко време, като публикуват съответна промяна на настоящите правила, на hosting.vivacom.bg.

За всички неуредени въпроси с настоящите правила, се прилагат условията за предоставяне на услуги на hosting.vivacom.bg.